Cách sử dụng trợ từ Ni khi học tiếng Nhật

Trợ từ Ni là một trong những trợ từ có nhiều cách sử dụng nhất trong việc học tiếng Nhật. Nó cũng là nguyên nhân...